รวมผลวิจัย/หลักฐาน: โควิด

  • Hydroxychloroquine is effective, and consistently so when provided early, for COVID-19: a systematic review
  • ไฮดรอกซีคลอโรควินมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอสำหรับโควิด 19 เมื่อให้เนิ้นๆ: การทบทวนอย่างเป็นระบบ (โควิดรักษาได้ด้วยไฮดรอกซีคลอโรควิน แต่ถูกปกปิด)
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7534595/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here